Đo lường

trung tâm thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định, chứng nhận sản phẩm, giám định

HIỆU CHUẨN KIỂM ĐỊNH LĨNH VỰC CƠ - ĐỘ DÀI ÁP SUẤT VÀ...

Phòng Đo lường Cơ - Độ dài thực hiện các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo lường áp suất, lực, độ dài và taximet...