CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chính sách chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 phấn đấu trở thành một trong những tổ chức có uy tín hàng đầu trong khu vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thỏa mãn cao nhất yêu cầu chính đáng của khách hàng; thực hiện đầy đủ các quy định của luật pháp và cam kết:

  1. Sử dụng hợp lý nguồn lực để áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng của Trung tâm theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 và ISO /IEC 17065 đối với các phòng thử nghiệm, đo lường, nghiệp vụ, chứng nhận trong hoạt động của mình có hiệu lực và hiệu quả.
  2. Mọi thành viên của cơ quan thấu hiểu, tự giác tham gia Hệ thống Quản lý Chất lượng, thực hiện tốt chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Cam kết của lãnh đạo

  • Lãnh đạo Trung tâm luôn cam kết cam kết đảm bảo tính khách quan trong hoạt động chứng nhận của mình và không được để các áp lực về thương mại, tài chính hay áp lực khác làm tổn hại đến tính khách quan. 
  • Thực hiện, duy trì và cải tiến có hiệu quả hệ quản lý thống chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và ISO/IEC 17021:2015
  • Nghiên cứu và công bố chính sách chất lượng thích ứng với định hướng thực hiện dịch vụ hiện tại và khả năng phát triển trong tương lai, trên cơ sở đó tạo ra những mục tiêu chất lượng phù hợp với từng giai đoạn tạo nguồn lực, cung cấp cơ sở vật chất để thực hiện các mục tiêu đó.
  • Trung tâm thường xuyên chú trọng đến việc cải tiến HTCL thông qua việc sử dụng chính sách chất lượng, các mục tiêu chất lượng, các kết quả đánh giá, phân tích dữ liệu, các hành động khắc phục, phòng ngừa và xem xét của lãnh đạo.
  • Đáp ứng đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện và duy trì hệ thống quản lý.
  • Chính sách chất lượng được truyền đạt và thấu hiểu trong phạm vi áp dụng hệ thống quản lý.