Notice: Undefined index: address in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 23 Notice: Undefined index: email in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 24 Notice: Undefined index: phone in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 25 Notice: Undefined index: fax in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 26

Thực phẩm, Hàng tiêu dùng

Phòng Nghiệp vụ thực phẩm, hàng tiêu dùng (Nghiệp vụ 3) có chức năng triển khai các hoạt động kiểm tra, giám định, đánh giá chất lượng các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực: nông sản, thực phẩm, thủy sản; thức ăn chăn nuôi, hàng hóa tiêu dùng (dệt, da, may mặc, giấy, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em…)

Với đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm, phòng có khả năng thực hiện các nội dung giám định có yêu cầu phức tạp đòi hỏi chuyên môn sâu.

Phòng Nghiệp vụ thực phẩm hàng tiêu dùng đã được Văn phòng công nhận chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá công nhận hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17020 chuẩn mực chung cho các hoạt động của tổ chức giám định mang số hiệu VIAS 025.

Lĩnh vực hoạt động:

1. Kiểm tra nhà nước Thực phẩm nhập khẩu được chỉ định của Bộ Y tế và Bộ Công thương theo Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 38/2012/NĐ- CP, Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BNNPTNT-BYT-BCT.

Biểu mẫu đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu BYT: (tải về)

Biểu mẫu đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu BCT: (tải về)

2. Chứng nhận hợp quy theo lô hàng nhập khẩu đối với sản phẩm mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp với QCVN 02:2008/BKHCN và đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 03:2009/BKHCN theo Quyết định chỉ định số 1485/QĐ-TĐC ngày 28/9/2015 của Tổng Cục TCĐLCL về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Biểu mẫu hợp đồng chứng nhận hợp quy Mũ bảo hiểm và Đồ chơi trẻ em: (tải về)

3. Hoạt động giám định thương mại (hàng hóa xuất khẩu, lưu thông nội địa) và phục vụ quản lý nhà nước: giám định chất lượng, số lượng, cấp chứng thư giám định bằng tiếng Việt, tiếng Anh, song ngữ (Certificate of Analysis, Certificate of Quality; Inspection Certificate, …) cho các sản phẩm hàng hóa thuộc các lĩnh vực: nông sản, thực phẩm, thủy sản; thức ăn chăn nuôi, hàng hóa tiêu dùng (dệt, da, may mặc, giấy, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em…)

Biểu mẫu hợp đồng giám định: (tải về)

Phiếu yêu cầu giám định: (tải về)


* Biểu giá dịch vụ:   Xem chi tiết