Quyết định số 781/QĐ-ATTP về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm cho Phòng TN Vi sinh

Ngày ban hành: 30/12/2016 | Dung lượng: 4,476 MB
Lượt xem : 363

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 781/QĐ-ATTP, ngày 30/12/2016 về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.