Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Quyết định số 647/QĐ-BTNMT, ngày 06 tháng 5 năm 2013 01-01-1970 Về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất. Xem