Notice: Undefined index: address in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 23 Notice: Undefined index: email in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 24 Notice: Undefined index: phone in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 25 Notice: Undefined index: fax in /home/quatest1/public_html/components/com_contents/tem/article.php on line 26

Kiểm tra hàng hóa nhóm 2 thuộc Bộ LĐTBXH

 1. Hướng dẫn đăng ký Bộ LĐTBXH (download)
 2. Hợp đồng kiểm tra (download)
 3. Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH (download)
 4. QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH (download)
 5. QCVN: 02 - 2011/BLĐTBXH (download)
 6. QCVN: 03 - 2011/BLĐTBXH (download)
 7. QCVN: 06 - 2012/TT-BLTBXH (download)
 8. QCVN: 07 - 2012/BLĐTBXH (download)
 9. QCVN: 08 - 2012/BLĐTBXH (download)
 10. QCVN: 09 - 2012/BLĐDTBXH (download)
 11. QCVN: 10 - 2012/BLĐTBXH (download)

TIN LIÊN QUAN